Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Budry na lata 2015-2020”.

Numer aktu: XLI/217/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

 

Uchwała Nr XLI/217/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany „Strategii Rozwoju Gminy Budry na lata 2015-2020”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.1875) Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:

§1. W „Strategii Rozwoju Gminy Budry na lata 2015 – 2020” stanowiącej Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr X/53/2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwoju Gminy Budry na lata 2015-2020” wprowadza się następujące zmiany w rozdziałach:

„6. Infrastruktura techniczna”

„Komunikacja”,

który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

oraz w rozdziale:

„6. Infrastruktura techniczna”

„Kultura”,

który otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§3.Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki: