Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Więcki.

Numer aktu: XLI/216/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLI/216/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 1 w miejscowości Więcki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Rada Gminy Budry uchwala co następuje:

§1.

Zezwala się na sprzedaż w drodze przetargu – lokalu mieszkalnego nr 1 wraz z elementami wspólnymi budynku mieszkalnego, przynależną częścią budynku gospodarczego i udziałem 5847/10000 w działce gruntu położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym 18-Więcki, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie, oznaczonej nr 173/2 o powierzchni 0,2076 ha stanowiącej własność komunalną Gminy Budry.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.