Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 roku.

Numer aktu: XLI/215/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXVIII/154/2017

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLI/215/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 681 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Budry w roku 2018 prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie Gminy Budry.

2. Zasady realizacji powierzonego zadania oraz wysokość dotacji zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Wojewodą Warmińsko – Mazurskim a Gminą Budry.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.