Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budry w 2018 roku.

Numer aktu: XLI/214/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXVIII/155/2017

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLI/214/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 27 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budry w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1875 z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Uchwala się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budry w 2018 roku w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki: