Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie funduszu sołeckiego

Numer aktu: XLI/213/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLI/213/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 1, 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Budry na rok 2019.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.