Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie podziału gminy Budry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Numer aktu: XLI/212/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXI/142/2012

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLI/212/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy Budry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 2, § 11, § 12 i § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) w związku z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz.130) Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się podziału Gminy Budry na 4 stałe obwody głosowania.

§2. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawach obwodów głosowania wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§6. Traci moc Uchwała Nr XXI/142/2012 Rady Gminy Budry z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Budry na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo w przyjęty w Gminie Budry.

§8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki: