Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie podziału gminy Budry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Numer aktu: XLI/211/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIX/130/2012

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLI/211/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału gminy Budry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm.) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz.130) Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się podziału gminy na 15 jednomandatowych stałych okręgów wyborczych.

§2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Olsztynie.

§5. Na ustalenia Rady Gminy w sprawach okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Olsztynie, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

§6. Traci moc uchwała Nr XIX/130/2012 Rady Gminy Budry z dnia 25 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Budry na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Budry.

§8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: