Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

Numer aktu: XLI/210/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVIII/197/2017

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLI/210/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 13.241.818,42 zł z tego:

dochody bieżące 11.213.829,42 zł

dochody majątkowe 2.027.989,00 zł.

§2

Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 11.076.234,56 zł z tego:

wydatki bieżące 10.966.234,56 zł

wydatki majątkowe 110.000,00 zł.

§3

Ustala się nowe brzmienie załączników do uchwały nr XXXVIII/197/2017 Rady Gminy Budry z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r.:

- załącznik nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,

- załącznik nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,

- załącznik nr 5, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,

- załącznik nr 6, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§4

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.165.583,86 zł i przeznacza się ją na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 294.789,86 zł,

- spłatę pożyczek w kwocie 1.870.794,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Przychody budżetu w kwocie 235.210,14 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 235.210,14 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozchody budżetu w kwocie 2.400.794,00 zł w tym:

- spłata rat kredytów w kwocie 530.000,00 zł,

- spłata pożyczek w kwocie 1.870.794,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: